REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zamawiający zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Zdrove.pl (Smart Look Tomasz Żołądek) NIP 8252033138 oraz REGON 060698815, zwanym dalej Sprzedawcą.

3. W przypadku, gdy zamawiający nie zgadza się z którymkolwiek punktem regulaminu, powinien wstrzymać się z zamówieniem i poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny zapytać, czy istnieje możliwość zmiany tego punktu regulaminu.

4. Zamówienie złożone przez zamawiającego na stronie zdrove.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu doprecyzowanej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o specyficzne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.

5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.

6. Zamawiający przy składaniu zamówienia, zobowiązany jest do podania zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia mogących mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób i schorzeń uprzednio nieznanych Zamawiającemu

7. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Każdy zestaw cateringu dietetycznego Zdrove.pl składa się z 5 posiłków, chyba, że ustalono inaczej z zamawiającym. W skład zestawu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą:
• Śniadanie
• II śniadanie
• Obiad
• Podwieczorek
• Kolacja

Postanowienia dotyczące dostawy

1. Dostawy zestawów cateringu dietetycznego przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są w tych dniach w godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych. O ewentualnych zmianach lub ze względów logistycznych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i indywidualnie ustalić z nim czas dostawy.

2. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat z dostawę zestawów na terenie miasta Warszawy.

3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony.

5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące pakiety diety:
a) Dieta klasyczna składająca się z 5 posiłków o kaloryczności zestawu 1200, 1600, 2000kcal
b) dieta sportowa o kaloryczności 3000kcal

2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy według cennika obowiązującego na stronie zdrove.pl .

3. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat z dostawę zestawów na terenie miasta Warszawy.

4.Na życzenie zamawiającego zostanie wystawiona faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy  zgłosić po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności na rachunek.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu wskazanym przez niego w formularzu zamówienia dostępnym pod adresem zdrove.pl, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 12:00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.

7. Godzina 12:00 wymieniona w pkt. 6 jest punktem nieprzekraczalnym i niepodważalnym.

8. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.

10. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość zmian planu diety, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dietazdrove@gmail.com najpóźniej do godziny 12.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.

11. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.

12. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego u jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.

Postanowienia dotyczące reklamacji

1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po terminie 3 dni roboczych reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta drogą e-mailową potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że reklamacji jest bezzasadna, zamawiający zostanie o tym poinformowany w ciągu 3 dni roboczych.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę nie później nisz w ciągu 7 dni roboczych.

6. W związku z nie uznaniem reklamacji, nie możliwością doręczenia zestawu z winy Zamawiającego lub nie zwrócenia w stanie nienaruszonym reklamowanego posiłku kurierowi Sprzedawcy, kwota wartości danego zestawu należy się Sprzedawcy.

7. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

1. Składając zamówienie Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zdrove.pl (FHU Smart Look Tomasz Żoładek).

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Zamawiających przechowywane będą bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych. Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania po realizacji zamówienia.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zamawiający zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Zdrove.pl (Smart Look Tomasz Żołądek) NIP 8252033138 oraz REGON 060698815, zwanym dalej Sprzedawcą.

3. W przypadku, gdy zamawiający nie zgadza się z którymkolwiek punktem regulaminu, powinien wstrzymać się z zamówieniem i poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny zapytać, czy istnieje możliwość zmiany tego punktu regulaminu.

4. Zamówienie złożone przez zamawiającego na stronie zdrove.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu doprecyzowanej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o specyficzne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.

5. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.

6. Zamawiający przy składaniu zamówienia, zobowiązany jest do podania zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia mogących mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób i schorzeń uprzednio nieznanych Zamawiającemu

7. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Każdy zestaw cateringu dietetycznego Zdrove.pl składa się z 5 posiłków, chyba, że ustalono inaczej z zamawiającym. W skład zestawu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą:
• Śniadanie
• II śniadanie
• Obiad
• Podwieczorek
• Kolacja

Postanowienia dotyczące dostawy

1. Dostawy zestawów cateringu dietetycznego przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są w tych dniach w godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych. O ewentualnych zmianach lub ze względów logistycznych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i indywidualnie ustalić z nim czas dostawy.

2. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat z dostawę zestawów na terenie miasta Warszawy.

3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony.

5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące pakiety diety:
a) Dieta klasyczna składająca się z 5 posiłków o kaloryczności zestawu 1200, 1600, 2000kcal
b) dieta sportowa o kaloryczności 3000kcal

2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy według cennika obowiązującego na stronie zdrove.pl .

3. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat z dostawę zestawów na terenie miasta Warszawy.

4.Na życzenie zamawiającego zostanie wystawiona faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy  zgłosić po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności na rachunek.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu wskazanym przez niego w formularzu zamówienia dostępnym pod adresem zdrove.pl, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 12:00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.

7. Godzina 12:00 wymieniona w pkt. 6 jest punktem nieprzekraczalnym i niepodważalnym.

8. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.

10. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość zmian planu diety, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dietazdrove@gmail.com najpóźniej do godziny 12.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.

11. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.

12. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego u jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.

Postanowienia dotyczące reklamacji

1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po terminie 3 dni roboczych reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta drogą e-mailową potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że reklamacji jest bezzasadna, zamawiający zostanie o tym poinformowany w ciągu 3 dni roboczych.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę nie później nisz w ciągu 7 dni roboczych.

6. W związku z nie uznaniem reklamacji, nie możliwością doręczenia zestawu z winy Zamawiającego lub nie zwrócenia w stanie nienaruszonym reklamowanego posiłku kurierowi Sprzedawcy, kwota wartości danego zestawu należy się Sprzedawcy.

7. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

1. Składając zamówienie Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zdrove.pl (FHU Smart Look Tomasz Żoładek).

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Zamawiających przechowywane będą bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych. Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania po realizacji zamówienia.