Regulamin

Zapoznaj się z zasadami naszej strony internetowej

Postanowienia ogólne

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zamawiający zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Zdrove.pl (Smart Look Tomasz Żołądek) NIP 8252033138 oraz REGON 060698815, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.
 4. Zamawiający przy składaniu zamówienia, oświadcza, że zna swój stan zdrowia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób, schorzeń i uczuleń Zamawiającego.
 5. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami klauzuli informacyjnej RODO. (tutaj link do Rodo).
 6. Każdy zestaw cateringu dietetycznego Zdrove.pl składa się z 5 posiłków, chyba, że ustalono inaczej z zamawiającym. W skład zestawu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą: Śniadanie, II śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja

Postanowienia dotyczące dostawy

 1. Dostawy cateringu realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawy zestawów cateringu dietetycznego przeznaczonych do spożycia w danym dniu, dostarczane są w tych dniach w godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych. Wyjątkiem są dostawy sobotnie, które dostarczane są wraz z zestawami piątkowymi. O ewentualnych zmianach w terminie dostawy lub w przypadkach wystąpienia okoliczności losowych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i ustalić z nim termin dostawy.
 2. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za dostawę zestawów na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej RODO.
 4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony.
 5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować dostarczenie zestawu pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

Zamówienie i płatność

 1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące pakiety diety: a) Dieta klasyczna składająca się z 5 posiłków o kaloryczności zestawu 1200, 1600, 2000kcal, b) dieta sportowa o kaloryczności 2000 kcal i 3000kcal, dieta wegetariańska, dieta dla diabetyków (1200, 1600, 2000kcal)
 2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy według cennika obowiązującego na stronie zdrove.pl.
 3. Standardowo do każdego zamówienia wystawiamy paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie zamawiającego, do paragonu, może zostać wystawiona faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności na rachunek.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu wskazanym przez niego w formularzu zamówienia dostępnym pod adresem zdrove.pl, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 10:00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.
 6. Godzina 10:00 wymieniona w pkt. 6 jest punktem nieprzekraczalnym i niepodważalnym.
 7. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.
 9. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość zmian planu diety, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@zdrove.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.
 10. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.
 11. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego o jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.

Postanowienia dotyczące reklamacji

 1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie i stosownie do zapisów prawa regulujących reklamacje produktów żywnościowych.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@zdrove.pl , pisemnie, telefonicznie lub osobiście.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.