RODO

Klauzula informacyjna

1. Informacje podstawowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

– administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U Smart Look Tomasz Żołądek, ul. Skierniewicka 14, 01-230 Warszawa NIP 8252033138, REGON 060698815
– inspektorem ochrony danych w F.H.U Smart Look Tomasz Żołądek jest Pan Tomasz Żołądek email: iodo@zdrove.pl
– nasze dane kontaktowe są następujące: F.H.U Smart Look Tomasz Żołądek, ul. Skierniewicka 14, 01-230 Warszawa
– odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgodny z umową na świadczenie usług żywnościowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cel i podstawa wykorzystania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zawarcia, odnowienia/przedłużenia i wykonanie łączącej nas umowy na okresowe przygotowanie i dostawę posiłków, w tym zapewnienie dobrej jakości usług (przygotowanie zamówionego przez Państwa pakietu żywieniowego i jego terminowa dostawa pod wskazany adres oraz kontrola jakości świadczonej usługi) – przez czas trwania i realizacji umowy i wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO; podstawa ta w dalszej części umowy będzie nazywana „główną” lub „wykonaniem umowy”).

b) Zapewnienia wsparcia w zakresie obsługi Państwa bieżącego zamówienia (w tym informowanie o zmianach terminów dostaw, zbliżających się terminach np. końcu okresu umowy lub planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawach) przez czas trwania umowy lub udzielania informacji o złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

c) Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zgodnie z innymi aktami prawnymi:
Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. potwierdzeń wpłat, przelewów, itp.) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywanie tych danych (podstawa prawna: obowiązek prawny)

d) Terminowe udzielenie odpowiedzi na reklamacje w formie przewidzianej przepisami prawa Marketingu bezpośredniego – w celu prezentacji dostępnej oferty żywieniowej i warunków jej dostawy przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

3. Zakres przetwarzanych danych

Do zawarcia pierwszej umowy (lub kolejnych) na przygotowanie i dostawę pakietów żywieniowych wymagamy podania przez Państwa danych osobowych (na formularzu zamówienia, w mailu lub telefonicznie) takich jak:
– imię i nazwisko (dane odbiorcy pakietu żywnościowego – w przypadku dostarczania więcej niż jednego pakietu żywnościowego pod ten sam adres lub pod adres firmy/instytucji innej niż adres prywatny, może istnieć konieczność oznaczenia takiego pakietu imieniem i nazwiskiem odbiorcy
– adres dostawy pakietu żywnościowego – w tym także informacje ułatwiające dostawę
– telefon i adres email – elementy niezbędne w celu sprawnego dostarczenia pakietu żywnościowego, przesłania dodatkowych informacji odnośnie jedzenia lub informacji o zbliżającym się końcu okresu, na który zamówili Państwo pakiet żywnościowy.

Jeśli nie podadzą Państwo powyższych danych, to nie zawrzemy z Państwem na okresowe przygotowanie i dostawę posiłków, bo nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia na poziomie jaki zdefiniowaliśmy dla tej usługi.

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku, kiedy będą Państwo potrzebowali fakturę, to będziemy prosili o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
Jeśli, za zamówioną usługę zapłacą Państwo za pomocą przelewu bankowego lub innej formy płatności, to od podmiotu obsługującego tą transakcję możemy otrzymać dodatkowe Państwa dane. W tym wypadku zostaną one wykorzystane tylko do identyfikacji płatnika oraz wykonania potwierdzenia płatności w systemach księgowych.

4. Przekazywanie Państwa danych

a) Podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
– podwykonawcą wspierającym nas w realizacji Państwa zamówienia np.: dowóz pakietu pod wskazany adres, obsługa Państwa zamówień/zgłoszeń/uwag i reklamacji, przygotowanie i realizację indywidualnych diet i planów żywieniowych
– obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub świadczącym dla nas usługi teleinformatyczne
– podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, podatkowe
– podmiotom świadczących dla nas akcje marketingowe lub sprzedaż naszych usług

b) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
– Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
– Instytucjom płatniczym w celu obsługi płatności i ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz

5. Przysługujące Państwu prawa

Przysługują Państwu prawa określone w obowiązujących ustawach i aktach Państwa danych. W szczególności mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

a) Poprawienie danych osobowych
b) Dostęp do danych. Uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych oraz uzyskanie kopii tych danych na żądanie.
c) Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie)
d) Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
e) Usunięcie danych, których przetwarzanie nie wynika z innych aktów prawnych lub jest niezbędne do realizacji zamówionej usługi

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, poprzez przesłanie do nas wniosku na adres kontaktowy, mailem lub telefonicznie na podane przez nas dane kontaktowe.

W przypadku złożenia takiej dyspozycji, będziemy potrzebowali dokonać weryfikacji Państwa tożsamości. Możliwe, że w tym celu będziemy zmuszeni skontaktować się z Państwem i poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

6. Zgłaszanie skarg

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa to mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie poza UE

Państwa dane osobowe, nie będą przetwarzane poza obszarem UE.